White Ribbon Danmark


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /var/www/whiteribbon.dk/public_html/wrc/templates/wr/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /var/www/whiteribbon.dk/public_html/wrc/templates/wr/html/modules.php on line 39

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/whiteribbon.dk/public_html/wrc/templates/wr/functions.php on line 194

Vedtægter for Foreningen White Ribbon, Danmark
§ 1. Navn og hjemsted

 • Stk. 1. Foreningens navn er White Ribbon, Danmark, forkortet WR.
 • Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Formål

 • Stk. 1. Foreningens formål er:
  White Ribbon, Danmark er en uafhængig og nonprofit forening, der har til formål at engagere mænd i at tilslutte sig følgende:
  • Bryde tavsheden om vold mod kvinder og anden vold i nære relationer
  • Ikke at udøve vold mod kvinder
  • Tage afstand fra andres vold mod kvinder

§ 3. Medlemskreds

 • Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
 • Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent
 • Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren.
 • Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.
 • Stk. 5. Medlemmer som modarbejder foreningens formål kan ekskluderes af bestyrelsen.

§ 4. Generalforsamlingen

 • Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst fire ugers varsel med angivelse af dagsorden ved mail til medlemmerne
 • Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt.
 • Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling kan indeholde følgende punkter, i fald de bestyrelsens vurdering er relevante for mødet:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetæller
  4. Formandens / bestyrelsesberetning fremlægges og godkendes
  5. Regnskabsaflæggelse og godkendelse
  6. Godkendelse af reviderede regnskab
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Godkendelse af budget
  9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  10. Valg af revisor
  11. Behandling af indkomne forslag
  12. Eventuelt
 • Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
 • Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.
 • Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

 • Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
 • Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

 • Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren og den medieansvarlige. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode. Genvalg er tilladt. Halvdelen af bestyrelsen, er til valg i lige år og den anden halvdel i ulige år. Suppleanter vælges hvert år.

  Efter valg til bestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, mediesansvarlig, kasserer og sekretær.
 • Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 • Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
 • Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
 • Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
 • Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmer er til stede og træffer beslutninger ved almindelig flertal. Skriftlige afstemningstilkendegivelser er lovlige og tæller med i de 50 % af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
 • Stk.7. Formanden og medieansvarlige tegner foreningen til pressen.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

 • Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 • Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
 • Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
 • Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
 • Stk. 5. Formanden og kassereren har ret til at bruge elektroniske betalingsmidler. Denne ret kan ikke videregives til andre.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

 • Stk. 1. Foreningens økonomiske anliggender tegnes ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Foreningen må ikke stifte gæld.
 • Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. For bestyrelsesmedlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9. Vedtægtsændringer

 • Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
 • Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

 • Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
 • Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver andet projekt som bekæmper vold mod kvinder, valgt på generelforsamlingen efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11. Datering

 • Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 18.11.2014

 

Søg: